RSS Feed

Friday, January 22, 2010

TAKSONOMI BLOOM DAN DOMAIN KRATHWOL

SL MINGGU 2:
TAJUK TUGASAN:
TAKSONOMI BLOOM DAN DOMAIN KRATHWOHL

TAKSONOMI BLOOM

Taksonomi Bloom (domain kognitif)
-Penilaian berdasarkan pemikiran (kognitif)
-Menekankan domain kognitif

Aspek pengetahuan:Fakta, Teori, Hukum

Tujuan:Membina kebolehan, pemikiran dan pemahaman

Contoh soalan: Beri pendapat....../ menjawab soalan berdasarkan petikan yang telah diberi.

6 peringkat dalam Taksonomi Bloom:
1.Pengetahuan
2.Kefahaman
3.Aplikasi
4.Analisa
5.Sintesis
6.Penilaian

Perhatian: Peringkat-peringkat dalam Taksonomi Bloom tidak semestinya diaplikasikan/diterjemahkan dalam bentuk soalan secara kesemuanya sekaligus tidak kira untuk mana-mana tahap.

PERINGKAT

1.PENGETAHUAN
Tujuan:mengingat semula perkara yang sudah dipelajari tanpa berlaku sebarang perubahan.

Objektif am: mengetahui

Objektif khusus/spesifik: melabelkan, menyatakan, menuliskan, menamakan

Aras pengetahuan:Apa, siapa, bilakah, nyatakan, terangkan

Perhatian: soalan berbentuk negatif (mengandungi perkataan kecuali) tidak boleh melebihi 20% dalam pembinaan soalan.

2.KEFAHAMAN
-Kebolehan memberi penjelasan/ makna sesuatu perkara
-Aras tinggi sedikit daripada peringkat pengetahuan.

Aras:
1.Menterjemahkan isi kepada huraian
2.Memberi tafsiran/ makan sesuatu maklumat.
3.Aras ektrapolasi (tafsiran yang dibuat lebih panjang daripada aras memberi tafsiran)
4.Tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan.

Tujuan:
1.Memahami sesuatu
2.Menjelaskan/ menjangka kemungkinan

Objektif am:-Memahami, menjelaskan, menterjemahkan, menelaah

Objektif khusus/spesifik:-Menjelaskan, menerangkan, membezakan, merumuskan, menulis, meringkaskan,

Jenis:Jelaskan, bezakan, bandingkan, ringkaskan, nyatakanContoh: meringkaskan cerita karangan/ perkataan berlawan atau perkataan seerti.

*Apabila kita faham, kita boleh jelaskan

contoh soalan membezakan: kebaikan tinggal di kampung daripada di bandar..

3.APLIKASI
-Penggunaan maklumat

Tujuan:
1. Untuk pengetahuan mujarat (abstrak)
2.Untuk menyelesaikan masalah/ situasi yang abstrak kepada konkrit(maujud)

Objektif am:-Menggunakan, menyelesaikan, menunjukkan.

Objektif khusus/spesifik:-Menggunakan, menyelesaikan, mengira, menghubungkan, mengendalikan.

Jenis: Bagaimana../Berikan..

Aras aplikasi juga menekankan kaedah, prinsip, hukum dan teori.

Contoh soalan: Bagaimanakah pemburu selamat daripada dimakan harimau?

Perbincangan mengenai perkaitan di antara pengujian, pentaksiran, dan penilaian dengan Taksonomi Bloom serta Domain Krahtwol.....

-membantu bagaimana untuk mendapatkan tahap/kemajuan mengikut p&p yang dirancang.
-membina soalan berdasarkan panduan mengikut aras yang telah ditetapkan.

4.ANALISA/ANALISIS
-kebolehan menceritakan dan meyusun perkara yang telah dipelajari kepada beberapa bahagian.

Tujuan:
-menaakul sebab
-meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahagian.

Contoh soalan= Berikan sebab atau faktor.......

Objektif am
-menjelaskan, menilai kerelevenan data, mencerakinkan, menaakul..

Objektif spesifik
-mencerakinkan,mengasingkan, membahagikan, menjelaskan struktur dan organisasi

Contoh soalan= yang manakah tidak menggunakan kata kerja dengan betul

Kosa kata popular
-Bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan, bahagikan, klasifikasikan
-sebab,mengapa, huraikan
-menaakul
-mencerakinkan

5.SINTESIS
-mencantumkan. menghubungkan,mengintegrasikan fakta-fakta atau idea yang berkaitan.

Tujuan
-membentuk sesuatu yang baharu

Objektif am
-menulis karangan, mencadangkan sesuatu pandangan,menghasilkan karya

Objektif spesifik
-menggabungkan, mengubah, mereka cipta, merancangkan, menulis, mencipta

Contoh= diberi perkataan "inisiatif"..maka pelajar hendaklah membuat ayat berdasarkan perkatan tersebut.

Kosa kata popular
-gabungkan, mereka bentuk, kumpulkan, susunkan, gubahkan, karangkan

Contoh
-Senaraikan beberapa cara kamu untuk mengatasi masalah itu...
-Huraikan satu perancangan yang boleh membuktikan...

6.PENILAIAN
-menguji kebolehan calon
-membuktikan, menilai, mengesahkan, memberi pendapat sesuatu penyataan dll..

Tujuan
-membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu.

Objektif am
-menimbang nilai, ketekalan dan kecukupan data.

Objektif spesifik
-menilai, membuat pertimbangan.

Jenis
-sejauh mana, nilaikan, apa pendapat kamu.

Contoh= Berikan pendapat...

Kosa kata popular
-nilaikan, rumuskan, tafsirkan, kritikan, bandingkan, ulaskan, huraikan, buktikan

Contoh soalan
-Pada pendapat kamu...
-Berbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian program .Bincangkan.

DOMAIN AFEKTIF KRATHWOL (1964)

5 Peringkat
1. Penerimaan
2.Bertindak balas
3.Menilai
4.Organisasi
5.Perwatakan.

PENERIMAAN

1.1.Keinginan dan kesanggupan menerima
-kesanggupan memberi perhatian, mendengar ucapan, pendapat orang, menghormati kebudayaan berlainan.

1.2. Kesedaran
-Faktor estetik, reka bentuk, kecantikan sesuatu benda, pelbagai pendapat dalam sesuatu perkara.

1.3. Perhatian terkawal
-Kebolehan memberi perhatian kepada sesuatu rangsangan seperti menghayati orang mendeklamasi sajak.

Objektif am
-mendengar dengan berhati-hati
-menunjukkan kesedaran dalamkepentingan pembelajaran
-menunjukkan sensitiviti dalammasalah sosial
-menerima perbezaan keturunan dan kebudayaan.
-mengambil bahagian dalam aktiviti kelas

H.pembelajaran spesifik
-menyoal, memilih,menghuraikan,mengikut,mengenal pasti, menamakan, menggunakan

2. BERTINDAK BALAS
-kesanggupan bertindak balas terhadap sesuatu perkara/ rangsangan
-mengambil bahagian secara aktif
-pelajar mengambil perhatian dan memberi tindak balas

3 kategori.
1.Persetujuan membalas
-kemahuan dan kesedaran mematuhi peraturan
-kesediaan belajar bersama orang lain.

2.Kesediaan membalas-sifat sukarela

3.Kepuasan membalas-suka/senang apabila jalankan sesuatu p&p

Objektif am/umum
-suruh murid lengkapkan kerja rumah
-mengambil bahagian dalam perbincangan-seronok membantu rakan-lakukan tugas sukarela

Objektif spesifik/khusus
-murid boleh menulsi isi pelajaran (buat karanagn berdasarkan tajuk)
-suruh menjawab soalan
-melafazkan sesuatu, laporkan, nyatakan-main peranan

3.MENILAI
-kebolehan membuat penilaian dan penghargaan terhadap sesuatu benda/t.laku
-menilai berdasarkan penghayatan/1 set nilai spesifik

3 kategori
1. Penerimaan/ keinginan tulis isei yang bernas.
2.Pilihan-usaha memperoleh sesuatu telah dipilih
3.Penglibatan-melibatkan diri dalam perbincangan/ arahan ketua kelas.

Objektif am
-meningkatkan kerjasama

Objketif spesifik
-dapat berbincang dengan rakan
-dapat melaporkan
-dapat mencadangkan nilai-nilai murni.

4.ORGANISASI
Nilai yang diterapkan
-Pelajar boleh aplikasikan nilai dalam kelompok kesan daripada p&p
-Pelajar dapat membezakan nilai penting dan kurang penting

Objektif am:
-Pelajar mampu mereka cipta (baju bergaya yang mempunyai nilai estetika/tradisional)

Objektif spesifik:
-mencipta, membina

Kategori:
-Penanggapan (cipta konsep yang abstrak)
-Organisasi (kebolehan menyatupadukan/ aplikasi nilai yang berkaitan dan membentuk satu sistem).

5 PERWATAKAN
-Perubahan tingkah laku yang positif

Objektif am:
-Mengekalkan nilai-nilai dalam perwatakan

Objektif khusus:
-Disiplin dan mengekalkan nlai-nilai

http://deela-bmm3103pbmsk.blogspot.com/2009/07/taksonomi-bloom-dan-domain-krathwol.html

No comments:

Post a Comment